Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i prijam

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste - suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kakvoću hrane.
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije (zamjena za bolovanje).

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 43.  Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju imati završen odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili odgovarajući diplomski sveučilišni studij i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili objavljena najmanje tri (3) stručna rada.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.ptfos.unios.hr). 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda. Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 2. su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Obrasci 5. i 6. objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Za pristupnike natječaja strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom Prijava na natječaj  pod točkom____“.

 

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima testiranja, natječaja, i dr.) biti će javno objavljene na web stranici Fakulteta (www.ptfos.unios.hr)

 

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici (www.ptfos.unios.hr). 

 

                                                                       Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

 

 

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 5.doc)Obrazac br. 5.doc108 Downloads
Download this file (Obrazac br. 6.doc)Obrazac br. 6.doc99 Downloads
Download this file (Obrazac_privola.docx)Obrazac_privola.docx94 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam