N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Prehrambeno inženjerstvo

iz područja Biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije

u akademskoj 2010./2011. godini

I.

Poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja Biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije traje šest semestra (tri godine).

 

II.

Uvjeti za upis na doktorski studij

Studij mogu upisati:

a)    Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na srodnom fakultetu u inozemstvu.

b)    Pristupnici s magisterijem iz područja studija.

c)    Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Kemijsko‑tehnološkom, Agronomskom, Poljoprivrednom, Farmaceutsko‑biokemijskom, Prirodoslovno‑matematičkom i drugim srodnim fakultetima, mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija najmanje 3,50. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena ispod 3,50 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

 

III.

Uz prijavu se prilaže :

1.    Diploma o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),

2.    Preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu,

3.    Dvije fotografije (4x6),

4.    Preporuke (ako je prosjek niži od 3,50),

5.    Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja,

6.    Ovjereni prijepis ocjena,

7.    Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

IV.

Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija:

  1. Školarina poslijediplomskog doktorskog studija iznosi ukupno 60.000,00 kuna (15.000,00 kuna po godini studija i 15.000,00 kuna za troškove postupka prijave i obrane doktorskog rada).

2.    Školarina se uplaćuje prije upisa u svaku godinu studija na Blagajni Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili na žiro-račun Fakulteta broj 2500009‑1102017142 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK.

  1. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o tome da li je platilo poduzeće/ustanova ili je platio sam pristupnik).

 

V.

Pristupnici svoje prijave podnose osobno ili šalju poštom u roku od 30 dana računajući od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31 000 Osijek.

 

VI.

Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj službi na gore navedenoj adresi osobno, putem telefona 031/224-331 ili na web stranici Fakulteta www.ptfos.hr.

Prijava na natjecaj (Obrazac)

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prehrambeno inženjerstvo iz područja Biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije u akademskoj 2010./2011. godini