SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij

Sigurnost i kvaliteta hrane

iz područja Biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije

u akademskoj 2011./2012. godini

 

I.

Poslijediplomski specijalistički studij traje dva semestra (jedna godina), a završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist sigurnosti i kvalitete hrane koji se dodaje akademskom nazivu stečenom na dodiplomskom ili diplomskom studiju.

 

II.

Uvjeti za upis na specijalistički studij

Studij mogu upisati:

a)    Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Prehrambeno‑tehnološkom fakultetu Osijek te istovjetne studije na drugim visokim učilištima u RH ili inozemstvu.

b)    Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Kemijsko‑tehnološkom, Agronomskom, Poljoprivrednom, Veterinarskom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalističke studije.

Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija najmanje 3,00. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena ispod 3,00 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

 

III.

Uz prijavu se prilaže :

1.    Diploma o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),

2.    Preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu,

3.    Dvije fotografije (4x6),

4.    Preporuke (ako je prosjek niži od 3,00),

5.    Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja,

6.    Ovjereni prijepis ocjena,

7.    Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

 

IV.

Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija:

1.    Školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi ukupno 25.000,00 kuna.

2.    Školarina se uplaćuje prilikom upisa na studij na Blagajni Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek ili na žiro-račun Fakulteta broj 2500009‑1102017142 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK.

3.    Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o tome da li je platilo poduzeće/ustanova ili je platio sam pristupnik).

 

V.

Pristupnici svoje prijave podnose osobno ili šalju poštom u roku od 30 dana računajući od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31 000 Osijek.

 

VI.

Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj službi na gore navedenoj adresi osobno, putem telefona 031/224-331 ili na web stranici Fakulteta www.ptfos.hr.


OBRAZAC ZA PRIJAVU

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski studij Sigurnost i kvaliteta hrane