Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

1.  Jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarske medicine, znanstvene grane veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Pristupnik na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, mora ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N. N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07). Pristupnik na natječaj  prilaže dokumentaciju navedenu u obrascu za prijavu, koji sadrži popis potrebne dokumentacije i nalazi se na internetskoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Tajništvu Fakulteta u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek.

Obrazac br. 2.