SVEUČILIŠTE  JOSIPA JURJA  STROSSMAYERA  U OSIJEKU
PREHRAMBENO - TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

 

KLASA: 602-04/11-01/01
URBROJ: 2158-82-01-11-15
Osijek, 01. 12. 2011.

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N. N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja od dana 05. listopada 2005. godine te prijedlogu Stručnog povjerenstva, dekan Fakulteta donio je sljedeću

 

O D L U K U

 

  1. Prihvaća se tema nastupnog predavanja "Mikrobiološki kriterij za Listeria monocytogenes u proizvodima od mesa u odnosu na higijenske zahtjeve i HACCP", pristupnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENTA, dr. sc. Andreje Humski.
  2. Termin održavanja nastupnog predavanja je 8. prosinca 2011. godine (četvrtak) u 12 00 sati - predavaonica br. IV. Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.
  3. Nastupno predavanje održati će se pred članovima Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.  dr. sc. Dragan Kovačević, red. prof., trajno zvanje, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - predsjednik

2. dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - član

3. dr. sc. Željko Cvetnić, znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut Zagreb - član

4. dr. sc. Drago Šubarić, red. prof., trajno zvanje, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek ­zamjena člana

kao i  pred nastavnicima i studentima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

(najmanje 5 sveučilišnih nastavnika Fakultetskog vijeća).

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan

prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

Odluku dostaviti

1. Rektorat Sveučilišta

2. Oglasna ploča

3. Internet stranica Fakulteta i rektorata Sveučilišta

4. Članovi Stručnog povjerenstva

5. Pristupnik

6. Pismohrana

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Andreje Humski