Opis studija

Prehrana je jedan od najvažnijih čimbenika u ljudskom životu i društvu, a kao egzogeni čimbenik utječe na ljudsko zdravlje. Uslijed suvremenog načina života, što uključuje prehranu i fizičku (ne)aktivnost, u svijetu je došlo do pandemije poremećaja u prehrani i kroničnih nezaraznih bolesti (debljina, kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest tipa II, neki oblici karcinoma).
Promicanjem pravilne prehrane može se stoga direktno utjecati na zdravlje populacije što, dugoročno gledano, predstavlja sniženje troškova za liječenje prehranom uzrokovanih bolesti u budućnosti. Dodatno, kao bitan čimbenik u promicanju zdravlja, sve više se ističe i fizička aktivnost, koja, u kombinaciji s pravilnom prehranom, uvelike doprinosi unaprijeđenju zdravstvenog statusa.
Poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam, kojeg predlaže Prehrambeno-tehnološki fakultet, usmjeren je na pružanje znanja iz područja ljudske prehrane temeljenih na novim znanstvenim spoznajama i tehnologijama te usvajanju stavova u skladu s najvišim etičkim normama koje vrijede u navedenom znanstvenom području.

Prehrambeno-tehnološki fakultet (PTF) Osijek spada u jedan od starijih fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pa sukladno tome ima tradiciju u provedbi poslijediplomskog znanstvenog studija, prvo magistarskog a zatim i doktorskog iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti. Također, od akademske 2005./2006. godine na PTF-u je ustrojen poslijediplomski specijalistički studij Sigurnost i kvaliteta hrane, koji je dosad upisalo 44 polaznika.


Pokretanje ustroja poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizam predstavlja logičan slijed znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti PTF-a, znanstvene grane Nutricionizam, a u sklopu znanstvenog polja Prehrambena tehnologija. Naime, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu se od akademske 2001./2002. godine izvodio studij Prehrambena tehnologija i procesno inženjerstvo, smjer Prehrambeni. Osim toga, dio nastavnika sudjeluje ili je sudjelovalo na doktorskom studiju Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Paralelno s pokretanjem procedure za ustroj studija Nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet je pokrenuo aktivnosti informiranja svih kojima bi ovakav studij bio koristan i zanimljiv, počev od inženjera prehrambene tehnologije, nutricionizma, nastavnika i profesora određene struke, liječnika. Svi bi oni, kao i ustanove u kojima rade, trebali biti zainteresirani za cjeloživotno obrazovanje, a u cilju edukacije i sprječavanja širenja kroničnih nezaraznih bolesti, a za koje je dokazano da su povezane s prehranom.
Obzirom na upite budućih studenata za mogućnosti upisa studija ovog profila očekuje se zadovoljavajući broj zainteresiranih kandidata.

Poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam koncipiran je u skladu sa zahtjevima za specijalističke studije u Republici Hrvatskoj te je moguća pokretljivost studenata kroz upis odgovarajućih kolegija na drugim studijima. Osim toga i studenti drugih poslijediplomskih studija mogu birati određene sadržaje ovog studija, odnosno provoditi dio istraživanja.


Naziv studija

Nutricionizam

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Voditelj studija

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić


Trajanje studija

Nastava na studiju traje dva semestra (jedna akademska godina). Rok završetka studija je pet semestara.


Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizma na PTF-u imaju kandidati koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu ili na srodnim fakultetima u inozemstvu.
Kandidati koji su završili dodiplomske ili diplomske studijske programe na Medicinskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Agronomskom ili Poljoprivrednom fakultetu, Odjelu za biologiju u Osijeku, Pedagoškom fakultetu u Osijeku-profesor biologije i kemije, i dr., mogu se upisati uz suglasnost Fakultetskog vijeća (a na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij). Za sve pristupnike, nakon uvida u predmete dodiplomskog i diplomskog studija postoji mogućnost polaganja razlikovnih ispita koji se smatraju neophodnim za pohađanje poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizma. Odluku o tome donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij. Razlikovne ispite je potrebno položiti prije polaganja ispita na poslijediplomskom specijalističkom studiju.
Studij mogu upisati kandidati koji su na završenom dodiplomskom ili diplomskom studiju imali prosjek ocjena najmanje 3,0. Iznimno se mogu upisati kandidati s nižim prosjekom uz preporuku dva sveučilišna nastavnika koja su toj osobi predavala na završenom dodiplomskom ili diplomskom studiju. Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij.


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Polaznik koji završi poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizma bit će osposobljen za rad na poslovima vezanim uz procjenu kvalitete prehrane i davanje savjeta usmjerenih na njezino poboljšanje s ciljem održavanja zdravlja i sprječavanja, kao i liječenja bolesti.


Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar struke (zvanje stečeno na diplomskom studiju), sveučilišni specijalist nutricionizma.

 

 
 
 
 
 
 
Naslovnica Specijalistički Fakultet Studiji Poslijediplomski specijalistički studij - Nutricionizam