Preddiplomski

Sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek upisuje studente u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u skladu s „Natječajem za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomski i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020.“, kojeg je raspisalo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te ga je objavilo na svojoj mrežnoj stranici (http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2019/05/Natje%C4%8Daj-I.-g.-2019-2020_Osijek.pdf), kao i na mrežnoj stranici Rektorskog zbora RH (http://www.rektorski-zbor.hr/vijesti/article/objava-natjecaja-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-preddiplomskog-integriranog-preddiplomskog-i-dipl/).


Slobodna upisna mjesta za jesenski upisni rok u ak. god. 2019./2020.

 • 30 redovitih studenata (državljana RH i državljana država članica EU), koji to pravo ostvare polaganjem državne mature, odnosno koji:
 • ­po prvi puta upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija te ne plaćaju participaciju u troškovima studija ili
 • ­upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, a do sada su već bili upisani na neki drugi preddiplomski sveučilišni ili stručni studij te prilikom upisa plaćaju punu participaciju u troškovima I. godinu studija u iznosu od 7.370,00kn
 • 5 studenata, stranih državljana na redoviti studij,koji studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 15.000,00 kn, a pravo upisa su ostvarili putem državne mature
 • prema posebnim uvjetima upisa, 5 redovitih studenata starijih od 25 godina, koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. te po prvi puta upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, i ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Kandidati koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanjePostupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih(više na poveznici: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave ispita državne mature odnosno studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Važno: Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće proslijediti dokumentaciju kandidata Središnjem prijavnom uredu, a niti obrnuto. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ne dostavlja se Središnjem prijavnom uredu već se za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja samom visokom učilištu prilikom upisa.

Termini i provedba upisa

Upis kandidata na sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija, prema rang listi objavljenoj putem NISpVU sustava, provoditi će se u:

 • ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2019.
 • jesenskom roku: 18. rujna 2019.

 

Kandidati se trebaju javiti u Studentsku referadu, koja se nalazi na I. katu, lijevo.

Upisi će se provoditi:

-       elektronskim upisom studijske godine i unošenjem osobnih podataka (elektronski, preko računala),

-       popunjavanjem Matičnog lista

-       Ugovora o studiranju.

Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kn a kandidati ih mogu uplatiti na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.).

Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:

Platitelj:                            Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj
:                          Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek
Iznos
:                                410,00
IBAN primatelja
:              HR1725000091102017142
Model:
                              67
Poziv na broj:
                  OIB studenta
Opis plaćanja:
                  Ime i prezimestudenta

Ukupni troškovi upisa uključuju:


Za upis je potrebno sljedeće:

 1. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi, odnosno Potvrda o položenim ispitima državne mature (original)
 2. Svjedodžba o završnom radu (za kandidate koji nisu završili gimnaziju) - preslika
 3. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (samo kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH)
 4. jedna (1) fotografije veličine 4 x 6 cm (crno-bijele ili u boji)
 5. preslika osobne iskaznice (obje strane)
 6. potvrda o uplati ukupnih troškova upisa
 7. potvrda o uplati školarine (samo za kandidati koji su već studirali ili su stranci)
 8. kemijska olovka.

Kandidati koji po prvi put upisuju preddiplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani na neki preddiplomski studij u statusu redovnog studenta (na bilo kojem studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu preddiplomskog studija u iznosu 7.370,00 kuna.

Detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljeni 15. srpnja 2019. nakon 20:00 h (za ljetni upisni rok), odnosno 17. rujna 2019., nakon 18:00 h (za jesenski upisni rok) na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331; e-mail: upisi@ptfos.hr

 

Opis i program studijskog programa

 

Uvjeti upisa na preddiplomski studij

Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obvezni dio državne mature.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija navedenih u sljedećoj tablici:

 

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) je sustav pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe.

 

Dodatne detaljne informacije o postupku državne mature možete pronaći na mrežnim stranicama:

 

Prijave

Prijave za preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

Ovaj način prijave na preddiplomski studij vrijedi za:

 • maturante koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u 2017. godini,
 • pristupnici koji su mlađi od 25 godina, a srednjoškolsko obrazovanje su završili prije 2010.
 • strane državljane.

 

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331, e-mail: upisi@ptfos.hr, kao i na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi

 

Kontakt

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
tel. 031/224 331
fax: 031/207 115
e-mail: upisi@ptfos.hr
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

Diplomski

Sveučilišni diplomski studiji
 


PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE PREHRAMBENO‑TEHNOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK

 

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišne diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek nastao je kao potreba premošćivanja razlika u obrazovnim razinama i ishodima učenja stručnih i sveučilišnih preddiplomskih studija. Uspješno svladavanje ovog jednosemestralnog programa omogućuje osobama, koje su završile stručne (preddiplomske) studije iz područja biotehničkih i tehničkih znanosti, stjecanje kompetencija koje su uvjet za upis na sveučilišne diplomske studije.

Također, navedeni program omogućuje i sveučilišnim prvostupnicima iz srodnih područja znanosti stjecanje nedostajućih znanja i nastavak visokoškolskog obrazovanja u području biotehničkih znanosti na jednom od diplomskih studija Fakulteta.

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa, polaznici stječu 30 ECTS bodova te znanja iz područja inženjerske termodinamike, prijenosa tvari i energije, biokemije, kemije hrane, procesa u prehrambenoj industriji i kontrole kakvoće hrane.

Navedena znanja su nužna za uspješno pohađanje i svladavanje programa sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Završetkom programa polaznici će se moći natjecati za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek bez obveze polaganja razredbenog ispita tijekom razredbenog postupka, odnosno bez obveze upisa i polaganja razlikovnih predmeta pri upisu sveučilišnog diplomskog studija.

 

PRIJAVE ZA UPIS

Kako bismo dobili uvid u broj potencijalnih kandidata i njihove ostvarene uspjehe na završenom studiju, molim Vas da popunite obrazac predprijave te ga dostavite putem e-maila na adresu office@ptfos.hrili upisi@ptfos.hr

Predviđeni termin održavanja Programa (uz uvjet da se prijavi dovoljno kandidata) je druga polovica veljače. Detaljnije informacije o upisu bit će objavljenje na web stranici fakulteta (www.ptfos.unios.hr).

UVJETI UPISA

Program mogu pohađati osobe koje su tijekom svog prethodnog visokoškolskog obrazovanja stekle minimalno 150 ECTS bodova te su završile neki od studija koji slijede:

-      sveučilišni preddiplomski studij iz područja:

o    Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne ekonomike i mehanizacije)

o    Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo

o    Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova

o    Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija 

-     stručni studij iz područja:

o    Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija

o    Tehničkih znanosti, polja Kemijsko inženjerstvo

 

Za studente koji su završili stručni studij, uvjet upisa na program je prosjek ocjena završenog studija od najmanje 3,0.

 

TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

Program traje jedan (1) semestar a polaznici su obvezni izvršiti sve obveze propisane programom u roku od tri semestra od dana upisa.

Nastava će se izvoditi kao: turnusna nastava (predavanja, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe) i konzultacije.

Obveze polaznika su aktivno prisustvovanje nastavi svih predmeta te obveze definirane za svaki pojedini predmet, kao i polaganje ispita iz svakog predmeta. Svaki polaznik je obavezan odraditi najmanje 50 % nastavnih aktivnosti propisanih planom i programom.

Program obuhvaća predmete kako slijedi:

Naziv predmeta

P

S

V

ECTS

Odabrana poglavlja inženjerstva

20

15

-

6

Odabrana poglavlja biokemije

20

-

-

5

Odabrana poglavlja kemije hrane

20

-

-

5

Odabrana poglavlja procesa u prehrambenoj industriji

20

3

-

5

Odabrana poglavlja kontrole kakvoće hrane

20

-

-

5

Laboratorijski praktikum

-

-

25

4

 

 

ŠKOLARINA

Troškovi programa po jednom polazniku iznose 5.500,00 kuna (bez PDV-a). Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.

 


Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na svojoj X. redovitoj sjednici, ak. god. 2018./2019., održane 16. srpnja 2019, donijelo je Odluku o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020.  

 

Uvjeti upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2019./2020.

 

1. PRIJAVE ZA UPIS

Pravo prijave za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju osobe koje su završile:

 • odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija i polja Biotehnologija (vrijedi za sve diplomske studije), odnosno polja Nutricionizam (vrijedi samo za diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam)
 • neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja:
  • Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija Agroekonomika i studija Mehanizacija)
  • Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo
  • Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
  • Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS bodova.

 

Prijave za razredbeni postupak i upis na diplomske sveučilišne studije

U skladu s Natječajem za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020., kojeg raspisuje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prijave za razredbeni postupak i upis na diplomske sveučilišne studije

 • za pristupnike koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek  traju od 16. do 27. rujna 2019.,
 • za pristupnike koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij  traju od 16. do 25. rujna 2019. 

 

Pristupnici su obvezni popuniti prijavni obrazac te ga zajedno s priloženim potrebitim dokumentima dostaviti u Studentsku službu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, osobno ili preporučenom pošiljkom u skladu s gore navedenim rokovima.

Pristupnici uz prijavni obrazac prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • presliku osobne iskaznice
 • jednu fotografiju veličine 4x6 cm
 • diplomu / svjedodžbu / potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)
 • prijepis ocjena / dopunsku ispravu (izvornik ili ovjerena preslika)
 • ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog sveučilišnog studija (samo pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij)
 • rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (samo pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili izvan Republike Hrvatske) *

* Kod prijave za upis, pristupnici koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju moraju pri Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokrenuti postupak akademskog priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Osijeku. Više o uputama za pokretanje postupka na poveznici: http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/. Dakle, radi se o dva potpuno odvojena postupka koja se pokreću paralelno:

 1. postupak vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije koje provodi Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Osijeku (Sveučilišni kampus, Cara Hadrijana 10c);
 2. postupak prijave za upis na diplomske studije pri našem Fakultetu (Tvrđa, F. Kuhača 18).

 

2. UVJETI UPISA

Pravo upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote pojedinog studija pri čemu se rang liste formiraju na temelju razredbenog postupka.

Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a ostvarili su pravo upisa temeljem razredbenog postupka, diplomski studij mogu upisati uz upis razlikovnih predmeta u ovisnosti o završenom preddiplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju.

Razlikovne predmete pri upisu na diplomski studij određuje Povjerenstvo za preddiplomsku i diplomsku nastavu nakon uvida u natječajnu dokumentaciju pristupnika. Pristupnik koji upiše diplomski studij uz razlikovne predmete obavezan je participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta u iznosu od 3.685,00 kuna.

Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a završili su i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, diplomski studij mogu upisati bez upisa razlikovnih predmeta, ukoliko ostvare pravo upisa temeljem razredbenog postupka.

 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak sastoji se od: vrednovanja/bodovanja postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, trajanju preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog preddiplomskog studija, kako slijedi:

                                    broj bodova = (A + 3/B) + C +D

gdje je:

A –  težinski prosjek ocjena preddiplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS bodova); ocjene ostvarene polaganjem ispita na Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uzimaju se u obzir kod izračuna težinskog prosjeka

B –  vrijeme za koje je kandidat završio preddiplomski studij izraženo u godinama studiranja i zaokruženo na cijeli broj (npr. 3, 4, 5, …)

C – faktor kompatibilnosti studija (za odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 10; za neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 7)  

D –  0,8 bodova za osobe koje su završile Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

 

4. TERMIN UPISA

Upis pristupnika, koji su temeljem razredbenog postupka ostvarili pravo upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija, provodit će se 30. rujna 2019.

 

Na upis je potrebno donijeti:

 • kemijsku olovku
 • dokumente navedene na prijavnom obrascu (samo pristupnici koji ih nisu predali prilikom prijave za upis)
 • potvrdu o ispunjenoj sveučilišnoj anketi ili predati šifru s potvrde (samo pristupnici koji su slušali predmete u 2018./2019.)
 • potvrdu o uplati ukupnih troškova upisa
 • potvrdu o uplati školarine (samo pristupnici koji su već bili upisani na neki diplomski studij kao redoviti studenti ili pristupnici koji participiraju u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta)

 

Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kuna i uplaćuju se isključivo na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.), a uključuju:

 1. troškove upisa i upisnih materijala u iznosu od 300,00 kn (prema Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku)
 2. projekte Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku u iznosu od 30,00 kn (prema Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku)
 3. troškove studenske iskaznice u iznosu od 50,00 kn (prema Pravilniku o studentskoj ispravi)
 4. troškove osiguranja studenata u iznosu od 30,00 kn (prema Odluci dekana).

Pristupnici koji po prvi puta upisuju diplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani na neki diplomski studij u statusu redovitog studenta, prilikom upisa plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija (punu školarinu) za I. godinu studija u iznosu 7.370,00 kuna.

 

Prilikom uplate na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.) nužno je navesti sljedeće podatke:
Platitelj:                                            Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj:                                         Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek
Iznos:                                               iznos koji se plaća
IBAN (račun) primatelja:                  HR1725000091102017142
Model:                                              67
Poziv na broj primatelja:                 OIB studenta
Opis plaćanja:                                 troškovi upisa / školarina

 

Pristupnici školarinu /troškove za razlikovne predmete mogu uplatiti na blagajni Fakulteta:

a)   odjednom, uplatom cijelog iznosa ili
b)   u 2-12 rata, preko sljedećih kreditnih kartica: Diners Club kartica, American Expres, Maestro tekući računa PBZ d.d.

 

KONTAKT

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031 224 353
fax: 031 207 115
e-mail: upisi@ptfos.hr
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

Upis u više godine

 

UVJETI UPISA

u više godine preddiplomskog i diplomskih sveučilišnih studija Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek u

akademskoj godini 2019./2020.

 

Uvjeti upisa u više godine studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u skladu su s odlukama Senata Sveučilišta u Osijeku o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2019./2020. i linearnom modelu studiranja na Sveučilištu u Osijeku te Pravilniku o studijima i studiranju na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu preddiplomskog studija ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 1. nastavnoj godini studija i obavili liječnički sistematski pregled, i to:

­    - bez participacijeu troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,

­    - uz participiranjeu troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda (prema tablici u prilogu)

Ne ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine

­- prilikom upisa ponavljanja 1. godine studija, student može upisati i neke predmete iz 2. godine studija uz uvjet da je ispunio zadane preduvjete te da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novo-upisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru; na početku ak. god. student može upisati predmete III. semestra, a prije početka ljetnog semestra i predmete iz IV. semestra, kako je navedeno u tablici koja slijedi:

 

Predmeti 2. godine studija koje student može upisati prilikom ponavljanje 1. godine studija (s preduvjetima):

zimski semestar

predmet

ECTS

preduvjet – položeni predmet(i)

Fizikalna kemija*

6

Opća i analitička kemija

Inženjerska termodinamika

Mikrobiologija hrane*

6

Ekologija

Biologija

Opća mikrobiologija

Osnove tehnologije prerade mlijeka

4

Biologija

Opća mikrobiologija

Osnove tehnologije ugljikohidrata

4

Biologija

Opća mikrobiologija

Strani jezik II

1

Strani jezik I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

1

Tjelesna i zdravstvena kultura I

ljetni semestar

predmet

ECTS

preduvjet – položeni predmet(i)

Ambalaža i pakiranje hrane

3

Opća i analitička kemija

Matematika I

Inženjerska termodinamika

Prijenos tvari i energije

6,5

Opća i analitička kemija

 Matematika I

 Matematika II

Inženjerska termodinamika

Elementi strojeva

Higijena i sanitacija

3

Opća i analitička kemija

 Matematika I

Ekologija

Biologija

Opća mikrobiologija

Strani jezik II

1

Strani jezik I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

1

Tjelesna i zdravstvena kultura I

*od 2 predmeta označena zvjezdicom, student može upisati 1 predmet

 

­   - ponavljanje godine se može upisati i bez ispunjenih svih obveza na predmetu.

Gube status redovitog studenta ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te im se na osobni zahtjev može odobriti nastavak studija, odnosno dovršenje studija uz plaćanje školarine u iznosu od 7.370,00 kn (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).

Ostvaruju pravo upisa u 3. godinu preddiplomskog studija ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u prethodnoj nastavnoj godini studija uz uvjet da su položili sve ispite s 1. godine studija, i to:

­   - bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova

­   - uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda (prema tablici u prilogu);

Ne ostvaruju pravo upisu 3. godinu studija ukoliko su u prethodnoj nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 2. godine studija u statusu redovitog studenta (ukoliko po prvi puta upisuju ponavljanje 2. godine studija) uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine (prema tablici u prilogu);

Gube status redovitog studenta ukoliko su u prethodnoj nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda, ukoliko 2. nastavnu godinu upisuju više od dva puta ili im je ukupna dužina dosadašnjeg studiranja 4 godine, te im se na osobni zahtjev može odobriti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta, odnosno dovršenje studija

­

Prilikom upisa ponavljanja 2. godine student može upisati i neke predmete iz 3. godine studija tako da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novo-upisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru (kako je navedeno u tablici koja slijedi).

Predmeti 3. godine studija koje student može upisati prilikom ponavljanja 2. godine (samo ukoliko je položio sve predmete s 1. nastavne godine):

zimski semestar

 

ljetni semestar

 

predmet

ECTS

 

predmet

ECTS

Ekonomika prehrambene industrije

5

 

Tehnologije prerade sirovina biljnog podrijetla I*

6

Mjerenje i upravljanje

5

 

Tehnologije prerade sirovina biljnog podrijetla II*

6

 

 

 

Tehnologije prerade sirovina animalnog podrijetla*

6

        Osnove tehnologije žitarica ** 4,5
        Osnove tehnologije prerade voća i povrća** 4,5
        Osnove tehnologije vina i ulja** 4,5
        Osnove tehnologije mesa i ribe** 4,5

 

 

 

Stručna praksa

4

 

*od predmeta označenih zvjezdicama student može upisati 2 predmeta prema izboru; studenti koji su u drugoj studijskoj godini slušali predmete Sirovine biljnog podrijetla i Sirovine animalnog podrijetla biraju među predmetima označenim jednom zvjezdicom; studenti koji su u drugoj studijskoj godini slušali prdmete Osnove tehnologije prerade mljeke i Osnove tehnologije ugljikohidrata biraju među predmetima označenim dvijema zvjezdicama

Prije početka ljetnog semestra student može upisati navedene predmete iz VI. semestra, ukoliko je u međuvremenu stekao uvjet, odnosno položio sve predmete s 1. nastavne godine.

Studenti koji su odslušali sve predmete (apsolventi) na preddiplomskom studiju, a do kraja ak. god. 2018./2019. nisu položili sve ispite odnosno nisu položili završni ispit, a od trenutka upisa na preddiplomski studij im nije proteklo više od 3 godine, upisuju ponavljanje 3. nastavne godine i prilikom upisa uz participiranje u troškovima studija odnosno plaćanje dijela školarine (prema tablici u prilogu) plaćaju troškove upisa u iznosu od 60,00 kuna (30,00 kn za projekte Studentskog zbora i 30,00 kn za osiguranje studenata) uz zadržavanje prava redovitog studenta.

Ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu diplomskog studija ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 1. nastavnoj godini studija, i to:

­   - bez participacijeu troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,

­   - uz participiranjeu troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda

Ne ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine (prema tablici u prilogu)

­   - prilikom upisa ponavljanja godine student može upisati i neke predmete iz 2. godine studija tako da muzbroj ECTS bodova nepoloženih i novo-upisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru.

Redoviti studenti diplomskih studija koji su odslušali sve predmete na diplomskom studiju (apsolventi), a do kraja ak. god. 2018./2019. nisu položili sve ispite odnosno nisu diplomirali, te im od trenutka upisa na diplomski studij nije proteklo više od 2 godine, upisuju ponavljanje 2. nastavne godine i prilikom upisa uz participiranje u troškovima studija odnosno plaćanje dijela školarine (prema tablici u prilogu) plaćaju troškove upisa u iznosu od 60,00 kuna (30,00 kn za projekte Studentskog zbora i 30,00 kn za osiguranje studenata) uz zadržavanje prava redovitog studenta.

Mogu podnijeti osobni zahtjev za odobravanje dovršenja studija bez studentskih prava uz plaćanje školarine, kako slijedi:

 - dovršenje studija – jedna godina studija uz plaćanje 100 % školarine (7.370,00 kn)

 - dovršenje studija – jedan semestar uz plaćanje 75 % školarine (5.527,50 kn)

 - dovršenje studija – do 5 nepoloženih ispita uz plaćanje 60 % školarine (4.422,00 kn)

 - dovršenje studija – izrada i obrana završnog/diplomskog rada uz plaćanje 30 % školarine (2.211,00 kn)

Rok za dovršenje studija određuje se na način da se od prve godine upisa na studij određuju rokovi kako slijedi:

-  za preddiplomski sveučilišni studij u roku od šest (6) godina

-  za diplomski sveučilišni studij u roku od četiri (4) godina.

Zamolbe za odobravanje dovršetka studija podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u studentskoj referadi do 4. listopada 2019.

Uvjet za ostvarivanje prava upisa u akademskoj godini 2019./2020. su podmireni svi troškovi studija iz prethodnih akademskih godina i ispunjena Sveučilišna jedinstvena studentska anketa (uz ispunjavanje ostalih uvjeta).

Studenti koji s 30. rujna 2019. gube status redovitog studenta dužni su u roku od 30 dana prijaviti promjenu osnove zdravstvenog osiguranja jer u protivnom gube isto pravo. Rok je prekluzivan i mora se poštovati. Navedeni studenti se obavezno moraju javiti u studentsku referadu u kojoj ce dobiti odgovarajuću potvrdu za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Studenti preddiplomskog i diplomskih studija su prije upisa više godine studija u akademskoj godini 2018./2019. obvezni:

(i)      putem Studomata:

 • provjeriti do sada ostvarene ECTS bodove, upisane ocjene i datume ispita
 • provjeriti osobne podatke i upisati podatke koji nedostaju ili su se promijenili od zadnjeg upisa
 • obaviti upis godine preko studomata, osim studenata koji ponovno upisuju godinu ili parcijalu iz više godine studija

(ii)   ispuniti Sveučilišnu jedinstvenu studentsku anketu! (ispis potvrde o ispunjenoj anketi nije obvezan s obzirom da je Studentskoj službi dostupna provjera potvrda, potrebna je šifra!). Link za pristup anketi biti će pravovremeno oglašen na službenoj stranici Fakulteta.

(iii)  u studentsku referadu predati:

 • potvrdu o ispunjenoj Sveučilišnoj studentskoj anketi

 • potvrdu o podmirenim dugovanjima iz knjižnice Fakulteta

 • potvrdu o uplati troškova upisa što uključuje: 100,00 kn upis u višu godinu + 30,00 kn za projekte Studentskog zbora + 30,00 kn za osiguranje studenata, na uplatni račun Fakulteta)

 • uplati troškova studija (studenti koji participiraju u dijelu školarine ili plaćaju punu školarinu), koji se uplaćuju putem uplatnog računa Fakulteta

Upis na studomatu omogućen je putem interneta i izvan Fakulteta. Upis na studomatu neće moći obaviti studenti koji upisuju status mirovanja i ponovni upis godine (ponavljanje) sa djelomičnim upisom predmeta iz više godine (parcijala) i oni se moraju javiti u referadu.

Prilikom uplate školarine obavezno je navođenje sljedećih elemenata na uplatnici:

Platitelj:                              Ime i prezime studenta, adresa stanovanja

Primatelj:                          Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek

Iznos:                                    iznos uplate (školarine)

IBAN primatelja:             HR1725000091102017142

Model:                                 67

Poziv na broj:                    OIB studenta

Opis plaćanja:                   Ime i prezime studenta

NAPUTAK

o subvenciji/plaćanju participacije u troškovima studija prilikom upisa u više godine preddiplomskog i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020.

 

Opći uvjet za upis akademske godine 2019./2020. za sve redovite studente je ispunjenje svih studijskih obveza i podmirenje troškova studija iz prethodne akademske godine (2018./2019.)

 

Prema Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019.:

 • redoviti studenti sveučilišnog preddiplomskog i diplomskih studija koji su, u trenutku kada upisuju akademsku godinu 2019./2020., u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova, ne participiraju u troškovima studija u akademskoj godini 2019./2020., odnosno ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije od strane MZOS-a;
 • redoviti studenti pravo na subvenciju mogu ostvariti u razdoblju koje je najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija, tj. u razdoblju od 4 godine na preddiplomskom studiju, odnosno 3 godine na diplomskom studiju.

 

Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 55 ECTS bodova, a ostvarili su od 24 do 54 ECTS boda u nastavnoj godini, participiraju u troškovima studija u akademskoj godini 2019./2020. sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i to:

 • ukoliko upisuju višu godinu studija, plaćaju nepoložene ECTS bodove iz prethodne nastavne godine
 • ukoliko upisuju ponavljanje godine, plaćaju nepoložene ECTS bodove iz godine koju ponavljaju.

 

IZNOS PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA PREMA

Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu u Osijeku

(1 ECTS = 204,72)

upis

ostvareni

ects bodovi

broj ects bodova

za plaćanje

iznos

participacije

upis više godine

54

6

1.228,32 kn

53

7

1.433,04 kn

52

8

1.637,76 kn

51

9

1.842,48 kn

50

10

2.047,20 kn

49

11

2.251,92 kn

48

12

2.456,64 kn

47

13

2.661,36 kn

46

14

2.866,08 kn

45

15

3.070,80 kn

44

16

3.275,52 kn

43

17

3.480,24 kn

42

18

3.684,96 kn

ponavljanje godine

41

19

3.889,68 kn

40

20

4.094,40 kn

39

21

4.299,12 kn

38

22

4.503,84 kn

37

23

4.708,56 kn

36

24

4.913,28 kn

35

25

5.118,00 kn

34

26

5.322,72 kn

33

27

5.527,44 kn

32

28

5.732,16 kn

31

29

5.936,88 kn

30

30

6.141,60 kn

29

31

6.346,32 kn

28

32

6.551,04 kn

27

33

6.755,76 kn

26

34

6.960,48 kn

25

35

7.165,20 kn

24

36

7.369,92 kn

 

Uplata cjelokupne školarine obavlja se isključivo uplatama na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Addiko Bank).

Studenti školarinu mogu platiti:

1.      odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati) ili

2.      2-12 rata, preko sljedećih kartica: Diners Club kartica, American Expres, Maestro  tekući  računa PBZ d.d.

Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:

Platitelj:                             Ime i prezime studenta, adresa stanovanja

Primatelj:                            Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek

Iznos:                                    iznos uplate (školarine)

IBAN primatelja:              HR1725000091102017142

Model:                                 67

Poziv na broj:                    OIB studenta

Opis plaćanja:                   Ime i prezimestudenta

Redovitim studentima koji nisu završili studij u propisanom roku (4 godine za preddiplomski studij i 3 godine za diplomski studij) može se na njihov osobni zahtjev (zamolba u referadi i u privitku) odobriti DOVRŠENJE STUDIJA uz plaćanje pune školarine kako slijedi:

 • Dovršenje studija (jedna godina studija)  – 100% školarine  (7.370,00 kuna)
 • Dovršenje studija (jedan semestar)– 75% školarine (5.527,50 kuna)
 • Dovršenje studija (do 5 ispita)– 60% školarine (4.422,00 kuna)
 • Dovršenje studija (završni rad) – 30% školarine (2.211,00 kuna)

Zamolba za odobrenje dovršenja studija

Početak upisa: 30. 9. 2019.

Završetak upisa: 11. 10. 2019.

Rok za podnošenje zamolbi: 4. 10. 2019. (osim za dovršenje studija)

 

 

Studiji

Od akademske 2005./2006. godine Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek provodi visoko obrazovanje na tri obrazovne razine na kojima izvodi nastavu prema nastavnim planovima i programima, koji su usklađenim sa srodnim fakultetima unutar EU prema Bolonjskoj deklaraciji, te upisuje studente na:

Shematski prikaz obrazovnih razina i vrsta studija, te akademskih naziva i akademskih stupnjeva, koji se stječu završetkom sveučilišnih studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

upisi_2011